Rejestr

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu 2018-2023


Nr Data W sprawie Uwagi
1/2018 2018-11-22 zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok
uchwala_nr_1.pdf
2/2018 2018-11-29 zmiany w budżecie powiatu na rok 2018
uchwala_nr_2.pdf
3/2018 2018-11-29 zmiany Uchwały nr 583/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu lubańskiego na 2018 rok
uchwala_nr_3.pdf
4/2018 2018-11-29 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
uchwala_nr_4.pdf
5/2018 2018-11-29 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
uchwala_nr_5.pdf
6/2018 2018-11-29 ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Powiatu Lubańskiego w Stowarzyszeniu Dolnośląska Organizacja Turystyczna
uchwala_nr_6.pdf
7/2018 2018-11-29 wyboru i udzielenia dotacji organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dla organizacji pozarządowych dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lubańskiego
uchwala_nr_7.pdf
8/2018 2018-11-29 upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lubańskiego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Lubańskiego, jako partnera projektu pn. ”Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich- PEUG” w ramach Osi priorytetowej 2 – Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działania 2.1 E – usługi publiczne – konkursy horyzontalne w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
uchwala_nr_8.pdf
traci moc uchwała nr 355/2016 Zarządu Powiatu Lubańskiego
9/2018 2018-11-29 upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lubańskiego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Lubańskiego w celu realizacji projektu pn. „KOM(M)ANDO ZUR HILFE / NA POMOC!” w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 w charakterze partnera
uchwala_nr_9.pdf
Traci moc uchwała nr 199/2016 Zarządu Powiatu Lubańskiego
10/2018 2018-11-29 upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lubańskiego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Lubańskiego jako partnera projektu pn.: ”RegionalManagement Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” w ramach Programu współpracy transgranicznej INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
uchwala_nr_10.pdf
Tracą moc uchwały Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 189/2016 oraz nr 273/2016


Liczba odwiedzin: 521