Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Lubaniu 

 
  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Lubaniu

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem pisma w postaci elektronicznej do Starostwa Powiatowego w Lubaniu, prosimy o skorzystanie z oficjalnej skrzynki podawczej, dostępnej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem: http://epuap.gov.pl/

EPUAP

 Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

    - założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
    - posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

 

Liczba odwiedzin : 2569
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Borowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Borowski Jacek
Czas wytworzenia: 2012-09-05 10:57:40
Czas publikacji: 2012-09-05 10:57:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak