Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 

 
 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz 1243);

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1243) przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Przez ponowne wykorzystywanie ustawodawca rozumie wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu bip.powiatluban.pl, a także przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie lub udostępniona w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).

Starosta Lubański nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący udostępnione informacje.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacja:

- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu lub w centralnym repozytorium,

- została udostępniona w sposób inny i nie zostały określone warunki lub opłaty ponownego jej wykorzystywania albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

- gdy została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien spełniać warunki formalne a w szczególności zawierać:

- nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji;

- informację o wnioskodawcy, w tym imię nazwisko albo nazwę i adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

- wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, to wskazanie warunków, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródło udostępniania lub przekazania;

- wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie działalności, w której informacje sektora publicznego, będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

- wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu,

ul. Mickiewicza 2,

59-800 Lubań

e- mail: sekretariat@powiatluban.pl

lub za pośrednictwem Platformy ePUAP

W przypadku, gdy wniosek nie spełnienia warunków formalnych, Starostwo Powiatowe w Lubaniu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatrzony zostaje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu po rozpatrzeniu wniosku:

- przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

- informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostę Lubańskiego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 352) prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:

- wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;

- wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

- ze względu na prywatność osoby fizycznej;

- tajemnicę przedsiębiorcy;

- w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;

- w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Staroście Lubańskiemu.

 

Opłaty

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1243) informacje sektora publicznego udostępniane są bezpłatnie. Starosta Lubański może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków. Wysokość opłaty nie przekroczy jednak sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), z tym, że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Liczba odwiedzin : 2224
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2013-06-21 12:25:17
Czas publikacji: 2018-12-12 13:48:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak