Dostęp do informacji publicznej 

 

 

Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:
1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.powiatluban.pl
2. wywieszenie lub wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu, między innymi na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu,
3. udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.

Ograniczenia dostępu do informacji pulicznej

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej mogą wynikać z:
- przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych,
- przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych (np. skarbowej, bankowej, handlowej itp.),
- z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, a także gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wniosek może być złożony w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiatluban.pl bez konieczności oznaczenia go podpisem elektronicznym.

Termin załatwienia wniosku.

1. Informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku pracownik Starostwa prowadzący sprawę powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Odmowa udostępnienie informacji publicznej lub umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym ustawą następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej poniesiono dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej pobranie zostaną opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty.

Informacja dodatkowa

Szczegółowy tryb udzielania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu określa zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Lubańskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości opłat za udostepnienie informacji publicznej oraz określenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz wzoru wniosku o udostepnie informacji publicznej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, z tym że:
- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
- uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Załączniki

Dostęp do informacji publicznej.pdf

Data: 2015-09-29 10:58:31 Rozmiar: 132.13k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 20 z 2012.pdf

Data: 2015-09-29 11:00:04 Rozmiar: 1.5M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2678
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2012-05-21 13:08:38
Czas publikacji: 2015-10-21 13:15:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak