Dostęp do informacji publicznej 

 
 

I. Nazwa sprawy: Dostęp do informacji publicznej

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu

I piętro, pok. 22, tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów I piętro, tel. 75 64 64 338

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl

III. Wymagane dokumenty: wniosek o dostęp do informacji publicznej

IV. Opłaty: W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej poniesiono dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej pobranie zostaną opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty.

V. Termin załatwienia sprawy: informację publiczną udostępnia się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku pracownik prowadzący sprawę powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku. Odmowa udostępnienie informacji publicznej lub umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym ustawą następuje w drodze decyzji administracyjnej.

VI. Sposób załatwienia sprawy: Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez: ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.powiatluban.pl, wywieszenie lub wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu, między innymi na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydziały i komórki Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

VIII. Osoba odpowiedzialna: pracownicy Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

IX. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330)

X. Informacja dodatkowa: Szczegółowy tryb udzielania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Lubaniu określa zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Lubańskiego z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości opłat za udostepnienie informacji publicznej oraz określenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz wzoru wniosku o udostepnie informacji publicznej.

XI. Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, z tym że:
- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
- uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Załączniki

Zarządzenie nr 20 z 2012.pdf

Data: 2015-09-29 11:00:04 Rozmiar: 1.5M Format: .pdf Pobierz

wniosek o dostęp do informacji publicznej.pdf

Data: 2018-12-11 16:28:16 Rozmiar: 53.8k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2833
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2012-05-21 13:08:38
Czas publikacji: 2018-12-11 16:28:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak