Zgłoszenia Budowy 

 
 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332 t.j.) w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługujcego urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 

Lp.

Imię i nazwisko inwestora/

nazwa inwestora

 Adres i opis projektowanego obiektu

 Data wniesienia sprzeciwu

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 1.

 Marian Jakimowicz

 przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Lubaniu przy ul. Różanej 37, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 32/3 i 32/5 AM 1, obręb IV Lubań

 

 w dniu 24 lipca 2015 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie milczącą zgodą

 2.  Tomasz Markuszewski  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Świecie, gmina Leśna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 390/1, obręb Świecie  12 sierpnia 2015 r.  
3. Jerzy Babicz budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i przydomowej oczyszczalni ścieków, zbiornika na wody oczyszczone i opadowe, kanalizacji deszczowej, boksu na kubły na odpady stałe, zjazdu na drogę powiatową oraz ciągów pieszo - jezdnych w miejscowosci Leśna, przy ul. Lechów, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 531/3 i 531/4, obręb Leśna    zaświadczenie z dnia 04 września 2015 r., o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia przedmiotowej budowy
4. Gmina Leśna rozbudowa oświetlenia drogowego, w miejscowości Koscielniki Średnie, gmina Lubań, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 122/12, 150/1  

zaświadczenie z dnia 28 sierpnia 2015 r., o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia przedmiotowych robót budowlanych

5. Beata i Jacek Sowa

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscowości Bożkowice, gmina Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 427/124, obręb Bożkowice

   w dniu 05 października 2015 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie milczącą zgodą
6. Ewelina i Arkadiusz Mickiewicz

budowa budynku gospodarczego w miejscowości Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 502/8, obręb Olszyna

   w dniu 25 września 2015 r. Inwestorzy wycofali zgłoszenie robót budowlanych
7.

Aneta Kolczyńska

Tadeusz Szczęch

budowa komina w celu podłączenia peica wspomagajacego podstawowe źródło ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, zlokalizowanym w miejscowosci Lubań, przy ul. Wspólnej 16, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 121, 124/7 AM 8, obręb I Lubań 

   w dniu 07 października 2015 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie milczącą zgodą
8.

Lubańskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z.o.o.

ul. Mickiewicza 1a, 59-800 Lubań

budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Bankowej i Staszica w Lubaniu, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 52, 58/4, 60, 65, 77, 82, 47/5, 44, 42/18, obręb III Lubań

   zaświadczenie z dnia 02 października 2015 r., o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia przedmiotowej  budowy
9.

Alicja i Jan Gutowscy

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 483/25, obręb Olszyna

   zaświadczenie z dnia 29 października 2015 r., o nie wniseieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
10.

Anna Hałas

przebudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w miejscowości Pobiedna, gmina Leśna, przy ul. Dworcowej 22, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 663/1, obręb Pobiedna

   w dniu 07 listopada 2015 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie budowy milczącą zgodą
11.

Gmina Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

budowa oswietlenia drogi w miejscowosci Jałowiec, gmina Lubań, dz. nr 99, 93, obręb Jałowiec

 15 grudnia 2015 r.  
12.

Gmina Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

budowa oświetlenia drogi w miejscowości Radostów Dolny, gmina Lubań, dz. nr 3, 377, 21, 66, obręb Radostów Dolny

 15 grudnia 2015 r.  
13.

Gmina Lubań

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

budowa oświetlenia drogi w miejscowości Mściszów, gmina Lubań, dz. nr 464, 465, 482, 485, obręb Mściszów

 15 grudnia 2015 r.  
14.

Wiesława i Bogdan Jankowscy

Jolanta i Waldemar Brzózka

Jolanta i Stanisław Jasinowscy

budowa sieci wodociągowej dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Świeradów - Zdrój, dz. nr 16/1, 16/2, 16/3, obręb Świeradów - Zdrój   w dniu 29 kwietnia 2016 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie budowy milczącą zgodą
15.

Małgorzata i Damian Anioł

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na podstawie projektu powtarzalnego Pracowni Projektowej ARCHIPELAG z Wrocławia, typ: "NAOMI G2", w miejscowości Lubań przy ul. Różanej, dz. nr 47, 4/9 i 4/6 AM 4, obręb 0004

 09 maja 2016 r.  
16.

Beata Guła - Althuber

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kościelnik, gmina Lubań, dz. nr 516, obręb Kościelnik

 19 maja 2016 r.  
17.

Lucyna Czyżyk

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na podstawie projektu powtarzalnego Biura Projektowo - Wydawniczego z Jeleniej Góry typ: "BW-39", w miejscowosci Olszyna, dz. nr 1393/2, obręb Olszyna

 17 czerwca 2016 r.  
 18. Roman Ciągło  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na podstawie projektu powtarzalnego Biura Projektów ARCHON+ z Myslenic, typ: "DOM W JEŻYNACH 2", w miejscowości Platerówka, dz. nr 361/8, obręb Platerówka 10 czerwca 2016 r.  
19. Krzysztof Wiszniewski budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej, w miejscowości Kościelniki Średnie, gmina Leśna, dz. nr 74, obręb Kościelniki Średnie  22 czerwca 2016 r.  
20.  Mariusz Mićko budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na podstawie projektu powtarzalnego Biura Sprzedaży Domów DOM-PROJEKT z Myślenic, typu: "ZAWOJA ŚREDNIA", w miejscowości Szyszkowa, gmina Leśna, dz. nr 8/1, obręb Szyszkowa     Inwestor wycofał przedmiotowe zgłoszenie budowy
21. Tomasz i Beata Graczyk

budowa sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. Moniuszki, dz. nr 57/4, 57/6, 57/14, 130/2 AM 6, obręb V Lubań

  zaświadczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r., potwierdzające przyjęcie zgłoszenia budowy
22. Helena Suruda

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Leśna, przy ul. Baworowo 85, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 733/2, obręb Leśna

   zaświadczenie z dnia 08 września 2016 r., potwierdzające przyjęcie zgłoszenia przebudowy
23.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Jeleniej Górze

budowa stacji transformatorowej Sn/nN wraz z powiązaniami liniowymi Sn i Nn, w miejscowości Uniegoszcz, gmina Lubań, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 335, 338/1, 345, 368/89, obręb Uniegoszcz

 26 września 2016 r.  
24.

Gmina Olszyna

ul. Wolności 6

59-830 Olszyna

odbudowa kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej - Olszyna dz. nr 811 wraz z odpływami o łącznej długości 1211,3 mb, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 882, 881/2, 878, 872, 815, 814, 811, 780, 779/12, 779/10, 776, obręb Olszyna


 
 zaświadczenie
z dnia 12 maja 2017 r., potwierdzające przyjęcie zgłoszenia
25.

Powiat Lubański
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
ul. Dąbrowskiego 29c
59-800 Lubań

budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul. Ratuszowa w miejscowości Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska o Podwale
na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 15/17 AM 4 obręb 0003 Lubań, 41 AM 1 obręb 0003 Lubań, 87 AM 2 obręb 0003 Lubań

   zaświadczenie
z dnia 02 sierpnia 2017 r. potwierdzajace przyjęcie zgłoszenia budowy
26. Krzysztof Tarka przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na dwa pokoje mieszkalne pod wynajem w budynku położonym w Stankowicach 8, gmina Leśna, na działce nr 159, polegającej na przebudowie dwóch pomieszczeń gospodarczych i wydzieleniu części pomieszczenia gospodarczego na hydrofornię wraz z budową przyłącza wodociągowego i przydomowej oczyszczalmni ścieków, w miejscowości Stankowice, gmina Leśna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 159, obręb 0010  02 sierpnia 2017 r.  
27. Paweł Pleśniarowicz przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zakresie wykonania otworu dzrwiowego, Kościelniki Dolne 2A, 59-800 Lubań, działka nr 225/2, obręb 0004 Kościelniki Dolne   w dniu 27 września 2017 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie przebudowy
milczącą zgodą
28.

Gmina Leśna

ul. Rynek 19

59-820 Leśna

budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smolnik, gmina Leśna, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 302, 321/3, obręb 0009 Smolnik   w dniu 07 listopada 2017 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie budowy milczącą zgodą 
29.

Gmina Leśna

ul. Rynek 19

59-820 Leśna

budowa kanalizacji sanitarnej w Leśnej przy ul. Rynek oraz ul. Kochanowskiego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 784/98, 784/9, 784/82, obręb 0001 Leśna   W dniu 16.11.2017 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie budowy milczącą zgodą
30

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 1 a

59-800 Lubań

budowa kanalizacji sanitarnej   W dniu 04.12.2017 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie wydając zaświadczenie o braku sprzeciwu
31

Przemysław Sałęga

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działka nr 2279/24, obręb Wyręba, Gmina Siekierczyn   W dniu 18.12.2017 r. Inwestor wycofał przedmiotowe zgłoszenie
32

Gmina Miejska Lubań

ul. 7 Dywizji 14

59-800 Lubań

budowa sieci kanalizacji deszczowej, ul. Jagiellońska, ul. Warneńczyka, Lubań   W dniu 28.12.2017 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie wydając zaświadczenie o braku sprzeciwu
 33

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 1a

59-800 Lubań

 

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej, dz. nr 26/6, 26/24, AM 6, obr. 0004 Lubań, dz. nr 62, AM 7, obr. 0004 Lubań, ul. Widokowa, ul. Główna - Lubań – gmina miejska, dz. nr 1268, obr. Uniegoszcz – Lubań – gmina wiejska

 

 

 

 

W dniu 14.06.2018 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie wydając zaświadczenie o braku sprzeciwu
34

Mieczysław Leszczyński

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Kościelniki Górne - gmina Leśna, na działce nr 14/1, obręb 0005 Kościelniki Górne

 

 

Inwestor wycofał przedmiotowe zgłoszenie.

 35

 Orange Polska S.A.                     

Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na ul. Polnej i Gajowej, dz. nr 36, 80, 117/1, 120/7, 120/17, 120/22, obr. 0005 Lubań   W dniu 13.12.2018 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie wydając zaświadczenie o braku sprzeciwu
36

Gmina Leśna

ul Rynek 19

59-820 Leśna

Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika prowadzącego do placu zabaw i budynku wielorodzinnego przy ul. Reja 1 w Leśnej, dz. nr 773/1, 556/11,      obr. Leśna-miasto   W dniu 21.11.2018 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie wydając zaświadczenie o braku sprzeciwu
37

LIWIRO Sp. z o.o.

Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na ul.Polna, Gajowa, Parkowa, Marii Skłodowskiej- Curie, Zawidowska, Starolubańska w Lubaniu, dz. nr 23/6, 5/9, 22, 36, 12/2, 18/4, 120/17, 120/22, 60, 53/11, 116/3, 113, 111/2, 107, 106/2, 101/4, 95/3, 80, 116/1, 117/2, 92/5, 95/2, 95/1, am4, obręb 0005 Lubań, 6/1- am10, 16, 21 - am11, 1/27am12, 67 - am14, 16, 23/4 - am19, 50, 53, 55/2, 11, 13, 16, 17/4, 42/1, 22/1, 27/4, 34/1, 35 - am20, 26, 39, 40, 20, 37/4, 1 - am21, obręb 0002 Lubań, ul. Wyszyńskiego, Piaskowa, Ogrodowa, Miła, Zielona, Bazaltowa, dz. nr 239, 528, 518, 522, 218, 209, 228/1, 193, obr. 0006 Zaręba, gmina Siekierczyn

   
38

LIWIRO Sp. z o.o.

Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w miejscowości Włosień, dz. nr 795/5, 792, 790/6, 79, 76, 35, 28/5, 24, 27/4, 19, 752, 753, 739, 749, 725, 811, 820, 594, 534, 586, 588/5, 582, 609, 578, 580/5, 541, 517, 545, 507, 553, 492, 496, 569, 561/1, 267, 210/2, 208/2, 263, 285, 282, 274/2, 256, obr. Włosień, gmina Platerówka

   
39

LIWIRO Sp. zo.o.

Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w miejscowości Henryków, dz. nr 588, 791, 1102, 1098/1, 11-3, 121/4, 1097/2, 121/5, 1073/2, 1079, 1070, 1068/3, 1072/4, 1036, 1062, 1186, 1056, 1053, 788, 830, 794/3, 867, 871, 299, 891, 900/2, 899, 1050, 1014, 1006, 1004, 121/2, 1000/2, 1002, 971, 895/2, 963, 957,959/4, obr. Henryków Lubański, gmina Lubań

   
40

LIWIRO Sp. z o.o.

Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w miejscowości Zaręba (ul. Słowackiego, Konopnickiej, Lipowa, Wąska, Osiedlowa, Podgórna, Rolnicza), Siekierczyn, Wesołówka i Pisarzowice dz. nr 355, 341/178, 341/12, 341/1, 341/74, 341/86, 341/89, 341/75, 387, 309, 300, 312, 39, 38/9, 38/13, 38/12, 38/14, 319, 34, 322, obr. Zaręba, gmina Siekierczyn dz. nr 1807/1, 669, 1791/1, 1786, 1789/10, 765, 731, 677/11, 1746/2, 1742, 1736, 704, 1636, 1647/4, 1629/45, 1545, 1473, 760/3, 763, 768, 1149, 1957, 843, 822/5, 1955/2, obr. Siekierczyn, dz. nr 171, 2, 64 16/7, 18, 109, 21/6, 103, 106, 170/2, 212, 182/1, 170/1, 83, 105, 217/1, 213, 217/2, 29, 36, 107/8, obr. Wesołówka,gmina Siekierczyn, dz. nr 1121/1, 942, 1238, 877/2, 868/1, 678, 873/2, 662/10, 664, 650, 651, 536/2, 662/5, 666/5, 385/3, 380, 773, 771/6, 757/6, 40/3, 745/2, 295, 739, 785, 838, 831/4, 831/6, 713, 830/11, 830/2, 828/3, 709/11, 688, 695, 690/7, 809, 806, 86, 88, 69, 884/7, 58, 900, 40/2, 48/5, 45/5, 36/1, 6/3, obr. Pisarzowice, gmina Lubań

   
41

Urząd Miejski w Leśnej

ul. Rynek 19

59-820 Leśna

Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Osiedle     w miejscowości Leśna, dz. nr 702/2, 696/13, 697, 698/4, obr. Leśna-miasto, 59-820 Leśna   W dniu 01.02.2019 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie wydając zaświadczenie o braku sprzeciwu
42

Krzysztof Dubieniecki, Agnieszka Dubieniecka, Jacek Wyszatycki, Nela Marzec

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz, dz. nr 403/33, 403/36, 403/37, 403/38, obr. 0013 Uniegoszcz, 59-800 Uniegoszcz   W dniu 07.02.2019 r. tutejszy organ przyjął zgłoszenie wydając zaświadczenie o braku sprzeciwu
 

Liczba odwiedzin : 6909
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Denisiuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Denisiuk
Czas wytworzenia: 2015-06-30 09:34:22
Czas publikacji: 2019-02-25 10:18:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak