Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

 

 

I Nazwa sprawy: Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu

I piętro, pok. 22, tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów

I piętro, tel. 75 64 64 338

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl

 

III. Wymagane dokumenty:

- wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego,

- oświadczenie zarządzającego transportem,

- dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:

9 000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

5 000 euro - każdy następny pojazd samochodowy.

Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:

- roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, lub

- zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty,

- oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy,

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy , lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy,

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, oraz

c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

- o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a,

- oświadczenie osób, o których mowa w art. 7a ust. 3 pkt 6, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 ,

- pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane,

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

IV. Opłaty:

1.000 zł – udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

V. Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

VI. Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji.

Na decyzję stronie służy odwołanie złożone za pośrednictwem Starosty Lubańskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Komunikacji i Drogownictwa

VIII. Osoba odpowiedzialna: Katrzyna Ryszka-Mykała - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, tel. 75 64 64 328

IX. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58),

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916),

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

 

Załącznik:
wzór formularza

 
Załączniki

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego.pdf

Data: 2017-12-15 09:04:05 Rozmiar: 81.25k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Ryszka-Mykała
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Ryszka-Mykała
Czas wytworzenia: 2017-12-15 09:04:05
Czas publikacji: 2019-02-05 14:10:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak