Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

 

 

I. Nazwa sprawy: Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl    

III. Wymagane dokumenty:

1. wniosek o udzielenie licencji,

2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem,

3. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

4. dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 9 000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, 5 000 euro - każdy następny pojazd samochodowy,

5. wykaz pojazdów,

6. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,

7. pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane,

8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji.

IV. Opłaty:

za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

- 700 zł od 2 do 15 lat
- 800 zł powyżej 15 do 30 lat
- 900 zł powyżej 30 do 50 lat

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

VI. Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji. Na decyzję stronie służy odwołanie złożone za pośrednictwem Starosty Lubańskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój nr 28, I piętro, tel. 75 64 64 328

VIII. Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Ryszka - Mykała - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, tel. 75 64 64 328

IX. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 58)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. 2013 r., poz.713)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.09.300.51)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)
 
Załączniki

Wniosek o udzielenie licencji na transport drogowy osób..odt

Data: 2016-03-18 09:04:14 Rozmiar: 17.59k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 513
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Ryszka-Mykała
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Ryszka-Mykała
Czas wytworzenia: 2016-03-18 08:46:13
Czas publikacji: 2019-02-05 14:13:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak