Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubańskim 

 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE LUBAŃSKIM:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu,

ul. Mickiewicza 2, pok. 33, I piętro,

tel. 75 64 64 341.

Punkt czynny jest:

w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach: 9.00 - 13.00,

a we wtorek w godzinach: 13.00 - 17.00

poniedziałek, środa - Radca Prawny BARBARA KLEŚTA

wtorek - Adwokat MICHAŁ ILNICKI

czwartek - Radca Prawny PIOTR STĘPAK

piątek - Adwokat JAN RACZYŃSKI

W trakcie nieobecności radców prawnych zastępstwo za nich pełni: Radca Prawny SZYMON BINIASZCZYK i Radca Prawny MICHAŁ SZWARC.

 

Urząd Miasta Świeradów–Zdrój,

ul. 11-go Listopada 35, pok. 15, I piętro.

Od 1 stycznia 2018 roku Punkt czynny jest:

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 - 12.30,

a w piątek w godzinach: 8.00 - 12.00

 poniedziałek, wtorek – Radca Prawny STANISŁAW URBAŃCZYK;

środa, czwartek – Radca Prawny MARIUSZ KOZIOŁ

piątek – Adwokat PAWEŁ HRYŃ

Punkt ten prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56 – 200 Góra.

 

Na podstawie porozumień zawartych z Okręgową Radą Adwokacką,  Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu oraz umową z wybraną w ramach otwartego konkursu organizacją pozarządową,  pomocy prawnej będą udzielać wyłącznie adwokaci i radcowie prawni.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 z późn. zm.), lub

 5. która nie ukończyła 26 lat, lub

 6. która ukończyła 65 lat, lub

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

 8. która jest w ciąży.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje odpowiednio przez:

 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 6. złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia; straty.

 7. przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 2030). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

Liczba odwiedzin : 1272
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zubiak
Czas wytworzenia: 2016-02-29 14:42:51
Czas publikacji: 2018-05-11 09:03:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak