Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat lubański 

 

 

I. Nazwa sprawy: przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat lubański,

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu

I piętro, pok. 21, tel. 75 64 64 300,

Punkt Obsługi Interesantów

I piętro, tel. 75 64 64 338,

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl

III. Wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie świadczenia zdrowotnego, do którego należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie (wystawione nie później niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzające:

a) przewlekłą lub ciężką chorobę;

b) leczenie specjalistyczne;

c) konieczność stosowania protezy, sprzętu rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie imiennych dokumentów (rachunki, faktury) potwierdzających poniesione koszty leczenia za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

3) oświadczenie o uzyskanych dochodach brutto ze wszystkich źródeł w przeliczeniu na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

IV. Opłaty: nie pobiera się opłat,

V. Termin załatwienia sprawy: rozpatrywanie wniosków odbywa się według potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku,

VI. Sposób załatwienia sprawy: decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Starosta Lubański,

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Edukacji, II piętro, pokój nr 52 i 53, tel. 75 64 64 353, 354

VIII. Osoba odpowiedzialna: Konrad Rowiński, Wicestarota, tel. 75 64 64 322

IX. Podstawa prawna: art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.2018, poz. 967 z późn. zm) oraz Uchwała Nr XXVI/146/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek dla, których organem prowadzącym jest Powiat Lubański, z późn. zm.

 
Załączniki

wniosek o pomoc zdrowotną.pdf

Data: 2019-02-05 11:58:36 Rozmiar: 33.85k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 679
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Natalia Kessel
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Kessel
Czas wytworzenia: 2016-01-05 13:42:19
Czas publikacji: 2019-02-05 11:58:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak