Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (dotyczy osoby poniżej 16 roku życia oraz osób powyżej 16 roku życia) 

 

 

I. Nazwa sprawy: Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (dotyczy osoby poniżej 16 roku życia oraz osób powyżej 16 roku życia).

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

ul. Fabryczna Osiedle 8a, 59-800 Lubań
tel. 508 73 31 56, 508 73 31 59

email: pzon.luban@wp.pl

III. Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej która ukończyła 16 rok życia oraz nie ukończyła 16 roku życia wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, przedstawiciela ustawowego dziecka lub opiekuna prawnego (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych);

2. kserokopia ważnego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień wydanego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub wyroku Sądu wydanego po rozpoznaniu odwołania od orzeczenia wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

3. aktualna fotografia (podpisana na odwrocie) o wymiarach 35 mm x 45 mm;

4. postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

IV. Opłaty: postepowanie wnioskowe dotyczące wydania legitymacji jest bezpłatne.

V. Termin załatwienia sprawy: do 7 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku. Organem właściwym do wystawienia legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności jest Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do jej otrzymania.

VI. Sposób załatwienia sprawy: wydanie legitymacji. Legitymację można odebrać osobiście lub przez pisemne upoważnioną do tego osobę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu, pok. Nr 2. Istnieje również możliwość doręczenia legitymacji za pośrednictwem poczty. W przypadku decyzji o odmowie wydania legitymacji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji – bez opłat.

VII Miejsce załatwienia sprawy: Sekretariat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 508 73 31 56, 508 73 31 59. Zainteresowani przyjmowani są: w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 - 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 - 17.00, w piatki w godzinach 7.30 - 14.00

VIII. Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Tusień – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności, tel. 508 73 31 56, 508 73 31 59

IX. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027).

 
Załączniki

wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.pdf

Data: 2018-09-14 11:12:06 Rozmiar: 221.62k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 934
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Tusień
Czas wytworzenia: 2015-11-20 09:07:42
Czas publikacji: 2018-12-07 11:16:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak