Zezwolenia na zbieranie odpadów 

 

 

I. Nazwa sprawy: Zezwolenia na zbieranie odpadów

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl
        
III. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenie na zbieranie odpadów powinien zawierać:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

IV. Opłaty: Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Gmina Miejska Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350

Wysokość opłaty z tytułu wydania zezwolenia: 616,-zł.
W przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - 616,-zł za każdy rodzaj działalności.
Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia:
- 308,-zł - jeśli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności,
- 616,-zł - gdy treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

oraz 17,- zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia.
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) udzielone:
1. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
3. poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów.

V. Termin załatwienia sprawy:  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VI. Sposób załatwienia sprawy: Decyzja, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. 48

VIII. Osoba odpowiedzialna: Jan Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, tel. 75 64 64 347

IX. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2018.992 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1827).

X. Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach – utraciły ważność z dniem 23.01.2016 roku.

 
Liczba odwiedzin : 736
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Szychowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Szychowski
Czas wytworzenia: 2015-10-20 14:13:26
Czas publikacji: 2018-06-25 11:39:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak