Zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

 

 

I. Nazwa sprawy: Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl
        
III. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien zawierać:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
13a) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 - w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;
14) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

IV. Opłaty: Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Gmina Miejska Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350


Wysokość opłaty z tytułu wydania zezwolenia: 616,-zł.
W przypadku wydania zezwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - 616,-zł za każdy rodzaj działalności.
Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia:
- 308,-zł - jeśli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności,
- 616,-zł - gdy treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

oraz 17,- zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia.
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) udzielone:
1. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
3. poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów.

V. Termin załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VI. Sposób załatwienia sprawy: Decyzja, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. 48

VIII. Osoba odpowiedzialna: Jan Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, tel. 75 64 64 347

IX. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2018.992 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1827).

X. Informacje dodatkowe:
Przez przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Zgodnie z art. 41a ustawy o odpadach, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów - są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.
Kontroli nie przeprowadza się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użytku.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach – utraciły ważność z dniem 23.01.2016 roku.

 
Liczba odwiedzin : 762
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Szychowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Szychowski
Czas wytworzenia: 2015-10-20 14:08:21
Czas publikacji: 2018-06-25 11:41:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak