Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

 

 

I. Nazwa sprawy: zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300   

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl    
    
III. Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (ZG-3)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) oraz w razie uzupełnienia informacji (B-4)
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi
 • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami
 • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora


IV. Opłaty:

 • 17 zł za pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 1044)
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań z/s przy ul. 7-ej Dywizji 14, 59-800 Lubań
 • nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350


V. Termin załatwienia sprawy: 30 dni, od dnia złożenia zgłoszenia


VI. Sposób załatwienia sprawy:

 • przyjęcie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania (milcząca zgoda)
 • zaświadczenie (na prośbę inwestora)
 • wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji

środek odwoławczy:

 • od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Lubańskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji


VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektoniczno – Budowlany, I piętro, pokój nr 34, 35, 36 i 37

VIII. Osoba odpowiedzialna: Dominika Słowińska - Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego, tel. 75 64 64 335

IX. Podstawa prawna: art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U z 2018r., poz. 1202 z późn.zm)

 
Załączniki

B3.pdf

Data: 2016-12-16 14:15:09 Rozmiar: 62.64k Format: .pdf Pobierz

B4.pdf

Data: 2016-12-16 14:15:09 Rozmiar: 35.39k Format: .pdf Pobierz

ZG-3.pdf

Data: 2018-11-07 10:33:13 Rozmiar: 93.59k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1030
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Denisiuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominika Słowińska
Czas wytworzenia: 2015-09-08 11:35:48
Czas publikacji: 2018-12-11 15:42:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak