Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

 

 

I. Nazwa sprawy: zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300   

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl    
    
III. Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (ZG-1)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) oraz w razie uzupełnienia informacji (B-4)
 • kopia mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zaznaczonym obiektem (remont), bądź z zaznaczoną lokalizacją, charakterystycznymi odległościami i wymiarami (budowa obiektu)
 • w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
 • zwięzły opis wykonywanych robót
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu (wraz z opisem technicznym instalacji) wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku budowy obiektów lub urządzeń budowlanych - zgodnie z pkt 4 i 5 pouczenia
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora


Pouczenie:

 1. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 4. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy przedłożyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
 5. Do zgłoszenia budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 6. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
 7. Właściwy organ wnosi sprzeciw także, jeżeli:
 • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
 • budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy
 • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego na 180 dni w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.


IV. Opłaty:

 • 17 zł za pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044)
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań z/s przy ul. 7-ej Dywizji 14, 59-800 Lubań  nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350


V. Termin załatwienia sprawy: 21 dni, od dnia złożenia zgłoszenia

VI. Sposób załatwienia sprawy:

 • przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych (milcząca zgoda)
 • możliwość otrzymania zaświadczenia
 • wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji


środek odwoławczy:

 • od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Lubańskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji


VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektoniczno – Budowlany, I piętro, pokój 34, 35, 36 i 37

VIII. Osoba odpowiedzialna: Dominika Słowińska - Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego, tel. 75 64 64 335

IX. Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm)

 
Załączniki

B3.pdf

Data: 2016-12-16 14:14:05 Rozmiar: 62.64k Format: .pdf Pobierz

B4.pdf

Data: 2016-12-16 14:14:05 Rozmiar: 35.39k Format: .pdf Pobierz

ZG-1.pdf

Data: 2018-11-07 10:15:13 Rozmiar: 110.7k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 4740
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Damian Denisiuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Denisiuk
Czas wytworzenia: 2015-09-08 11:07:30
Czas publikacji: 2018-12-11 16:28:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak