Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zakres zadań 

 

 

 POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (PZON)

Przewodniczący Zespołu: Agnieszka Tusień

ul. Fabryczna Osiedle 8a, 59-800 Lubań
tel. 508 73 31 56, 508 73 31 59

 

Wykaz pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Agnieszka Tusień - Przewodniczący,

Małgorzata Łamasz - Referent.

 

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności:

1) prowadzenie wszelkich spraw związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych, w tym m.in.:

1.  przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania orzeczenia,

2. przyjmowanie wniosków o wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania karty parkingowej,

3. rozpatrywanie spraw przez członków Zespołu na posiedzeniach składów orzekających i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień,

4. wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie składanych wniosków wraz z orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

5. prowadzenie wszelkich prac administracyjnych związanych z bieżącym rozpatrywaniem napływających wniosków, a także przyjmowaniem, rozpatrywaniem i przesyłaniem do organu II instancji (Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu) odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

6. przygotowywanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu oraz Starosty Lubańskiego,

7. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Zespołu pozwalających na:

a) poszanowanie dóbr osobistych w trakcie prowadzonych badań lekarskich i rozmów przez członków składów orzekających,

b) zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej,

c) zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,

8. współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także organami orzecznictwa rentowego (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),

9. współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Lubaniu w zakresie dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych,

10. tworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych, którym wydane zostały orzeczenia przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

 
Liczba odwiedzin : 8339
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Przekop
Czas wytworzenia: 2015-01-07 09:04:41
Czas publikacji: 2018-10-23 15:25:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak