Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju - zakres działań 

 

 

 WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ROZWOJU (SR)

Naczelnik Wydziału - Anna Stelzer

telefony - 75 64 64 324, 355, 364, 365, 352
pokój nr 54, 55, 59 -  II piętro

 

Wykaz pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju:

Anna Stelzer - Naczelnik Wydziału, tel. 75 64 64 324

Monika Przekop - Zastępca Naczelnika Wydziału, tel. 75 64 64 355

Katarzyna Zubiak - Specjalista, tel. 75 64 64 365

Ewa Sobol - Specjalista, tel. 75 64 64 364

Anna Witek - Specjalista, tel. 75 64 64 352

Kornelia Czafurska - Pomoc administracyjna, tel. 75 64 64 364

 

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju należy w szczególności:

1) pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych zewnętrznych instrumentów finansowych na realizację działań związanych z działalnością Wydziału oraz koordynacja działań mających na celu pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE na działania związanie z działalnością innych komórek organizacyjnych Starostwa,

1. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do pozyskania środków finansowych UE i innych funduszy Specjalnych na realizację działań związanych z działalnością Starostwa, w tym w miarę potrzeb powoływanie zespołów do opiniowania i pomocy w sporządzaniu wniosków finansowanych ze środków UE lub innych funduszy wymagających współdziałania kilku komórek organizacyjnych, koordynacja i sprawowanie nadzoru nad pracami powołanych zespołów,

2. nadzór nad realizacją przez inne komórki organizacyjne Starostwa projektów, które uzyskały zgodę na dofinansowanie ze środków UE, a w szczególności nad:

a) realizacją poszczególnych etapów i wydatków projektu zgodnie z umową, o dofinansowaniu oraz budżetem powiatu,

b) terminowym i rzetelnym przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych, finansowych i wniosków o płatność zgodnie z umową o dofinansowaniu i wytycznymi programu, z którego dany projekt uzyskał dofinansowanie,

3. realizacja projektów związanych z zadaniami wydziału, które uzyskały zgodę na dofinansowanie ze środków UE, a w szczególności:

a) realizacja poszczególnych etapów i wydatków projektu zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz budżetem powiatu,

b) terminowe i rzetelne przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, finansowych wniosków o płatność zgodnie z umową o dofinansowaniu i wytycznymi programu, z którego dany projekt uzyskał dofinansowanie,

2) współpraca zagraniczna:

1. inicjowanie współpracy zagranicznej,

2. systematyczna współpraca z zagranicznymi partnerami powiatu,

3. pozyskiwanie partnerów zagranicznych do wspólnych projektów współfinansowanych ze środków UE.

3) promocja i rozwój:

1. prowadzenie spraw związanych z promocją powiatu, a w szczególności przygotowywanie materiałów i wydawnictw promujących powiat na zewnątrz,

2. opracowywanie, aktualizacja i monitoring programów o charakterze planistycznym, we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Starostwa, służbami, inspekcjami i strażami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu, w szczególności:

a) strategii Rozwoju Powiatu Lubańskiego,

b) planu rozwoju lokalnego,

c) wieloletniego programu inwestycyjnego.

4) tworzenie warunków do upowszechniania kultury i sztuki,

5) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,

6) planowanie i koordynacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,

7) nadzór nad stowarzyszeniami i instytucjami kultury,

8) rejestracja uczniowskich klubów sportowych i szkolnych związków sportowych,

9) tworzenie warunków upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,

10) współpraca z Łużyckim Centrum Medycznym Sp z o.o. w Lubaniu,

11) nadzorowanie i kontrolowanie działalności PCPR,

12) nadzorowanie i kontrolowanie działalności PUP,

13) inicjowanie działań mających na celu zapobieganie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zadań powiatu,

14) nadzorowanie i kontrolowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych,

15) kreowanie polityki na lokalnym rynku pracy.

 
Liczba odwiedzin : 4773
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Zembik
Czas wytworzenia: 2014-11-12 15:12:13
Czas publikacji: 2019-01-07 08:45:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak