Podstawa prawna działalności 

 

 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej,  ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalności w zakresie telekomunikacji.

Zgodnie z § 2 Statutu Powiatu Lubańskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. Rok 2012 Poz 271 z dnia 20.01.2012r.) powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

1) gminy miejskie: Lubań, Świeradów – Zdrój;

2) gminy wiejskie: Lubań, Platerówka, Siekierczyn;

3) gminy miejsko-wiejskie: Leśna, Olszyna.

Podstawą prawną działania Powiatu Lubańskiego są:

1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z dnia 9 maja 2018 roku, Dz. U. z 2018 roku, poz. 995) 

2) Uchwała Nr XX/124/2011 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lubańskiego

3) Uchwała Nr LVI/317/2006 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: uchwalenia statutu Starostwa Powiatowego w Lubaniu

4) Uchwała Nr XXIV/133/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaniu ze zmianami.

 
Liczba odwiedzin : 1302
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2012-08-14 10:47:14
Czas publikacji: 2018-06-07 08:56:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak