Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych. 

 
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lubaniu prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1. Ewidencja gruntów i budynków

odstawa prawna:
- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn. 17 maja 1989r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r.Nr 240, poz. 2027 z późn. zm. )
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz  (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333)
-  rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1956 r.w sprawie klasyfikacji gruntów  (Dz. U. Nr 19 poz. 97 z późn. zm.)

Warunki, sposoby, zakres i termin udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze:

Podmiotowi publicznemu oraz podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, dane zgromadzone w rejestrze publicznym udostępnia sie na pisemny wniosek zawierający dane, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).
warunki:
-  dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym /Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692/.
- wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu , pok. nr 22 I piętro
- do wniosku należy załączyć nośnik danych (płyta CD).
(Druk wniosku o udostępnienie danych z rejestrów można pobrać ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaniu)
sposoby:
- na informatycznych nośnikach danych: płyta CD, analogowe wydruki 
zakres:
- dane zawarte w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali
termin :
- dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie

Format, w którym dane są udostępniane:

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

Dane uzyskane z rejestrów publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadania publicznego.
Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych

 
Liczba odwiedzin : 930
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Eugenia Kadej
Czas wytworzenia: 2007-11-06 13:51:07
Czas publikacji: 2015-10-21 13:10:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak