Komisje Rady Powiatu Lubańskiego 

Komisja Rewizyjna

Wojciech Zembik - Przewodniczący,

Janusz Niekrasz - Zastępca Przewodniczącego,

Michał Turkiewicz - Sekretarz.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Jan Surowiec - Przewodniczący,

Bartosz Łasica - Zastępca Przewodniczącego,

Bożena Szwedko - Sekretarz,

Rafał Klapetek,

Jacek Miedziński.

 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Socjalnej

Jacek Miedziński - Przewodniczący,

Kazimierz Kiljan - Wiceprzewodniczący,

Halina Białoń,

Zbigniew Maroń,

Iwona Korzeniowska - Wojsa,

Stanisław Śnieżyk.

 

Komisja Oświaty i Kultury

Bożena Szwedko – Przewodnicząca,

Jan Surowiec - Wiceprzewodniczący,

Iwona Korzeniowska - Wojsa,

Zbigniew Maroń.

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Bartosz Łasica – Przewodniczący,

Adam Łobocki - Wiceprzewodniczący,

Kazimierz Kiljan,

Konrad Rowiński.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Administracji

Janusz Niekrasz – Przewodniczący,

Halina Białoń - Wiceprzewodnicząca,

Walery Czarnecki,

Konrad Rowiński,

Wojciech Zembik.

 

Komisja ds. Aktywizacji Zawodowej i Przeciwdziałania Bezrobociu

Michał Turkiewicz- Przewodniczący,

Edward Smusz - Wiceprzewodniczący,

Walery Czarnecki,

Adam Łobocki.

 

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

Rafał Klapetek - Przewodniczący,

Stanisław Śnieżyk - Wiceprzewodniczący,

Edward Smusz.

 

Do zadań Komisji stałych należy: 

  • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,

  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,

Komisja działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli. 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli.

 


Liczba odwiedzin : 2110
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kusiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kusiak
Czas wytworzenia: 2006-12-06 09:16:03
Czas publikacji: 2019-02-15 13:50:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak