Starosta Lubański 

 

 

 Starosta Lubański

Walery Czarnecki

Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

pokój nr 22 (I piętro), tel. 75 64 64 300

 
Starosta Lubański
przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz.: 15.00 do 17.00

 

1. Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym Pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
2. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
2) zatwierdza programy ich działania,
3) uzgadnia wspólne działania tych jednostek na obszarze powiatu,
4) kieruje w sytuacjach szczególnych, wspólnymi działaniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli w tych jednostkach.
3. Starosta bezpośrednio nadzoruje i koordynuje działalność następujących komórek organizacyjnych:
- Pełnomocnik Starosty do spraw Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami,
- Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- Kontroler Wewnętrzny,
- Audytor Wewnętrzny,
- Samodzielne stanowisko ds. kadr i BHPi,
- Rzecznik Prasowy,
- Wydział Edukacji,
- Wydział Środowiska i Rolnictwa,
- Zespół ds. Informatyki.

 
Liczba odwiedzin : 6114
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2006-12-01 08:31:01
Czas publikacji: 2018-12-11 11:58:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak