Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

Dyrektor: Eugeniusz Wiktor Zdunek

ul. Leśna 8, 59-800 Lubań
tel./fax  75 722 26 78,

www.zsp2.boo.pl/news.php
zsp.nr2@powiatluban.pl
Download/get/id,16123.html http://www.zsp2.bip.net.pl/

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu realizuje następujące zadania:

1. umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego (dojrzałości) i dyplomu uzyskania tytułu zawodowego,

2. organizuje i przeprowadza egzamin maturalny (dojrzałości) zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszego Statutu,

3. organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa umożliwiający uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu,

4. ocenia postępy w nauce zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszego Statutu, oraz wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania, o których mowa w §§ 42 - 66 Statutu,

5. organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania,

6. organizuje konkursy, olimpiady, turnieje,

7. współpracuje ze szkołami i organizacjami zagranicznymi,

8. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz prowadzenie innowacji pedagogicznych i ukończenie szkoły w skróconym czasie,

9. tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze, wspomagające ucznia w jego wszechstronnym rozwoju,

10. organizuje profilaktykę uzależnień oraz współdziała w tym zakresie z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz w zakresie nauczania i wychowania,

11. udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach pracy wychowawczo – opiekuńczej pedagoga i zespołu wychowawczego oraz w uzasadnionych przypadkach organizuje pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych publicznych poradni specjalistycznych,

12. udziela uczniom pomocy materialnej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 pkt 4 niniejszego Statutu, w miarę posiadanych środków finansowych i współpracuje z odpowiednimi organizacjami w celu pozyskania tych środków,

13. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

14. kultywuje tradycje narodowe, lokalne oraz utrwala i rozwija tradycje szkoły.

 
Liczba odwiedzin : 1734
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-07-03 12:21:15
Czas publikacji: 2016-09-08 11:39:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak