Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

Dyrektor: Lidia Błażków

ul. Kopernika 31, 59-800 Lubań
tel. 75 64 61 578, 75 722 22-77, tel./fax 75 722 25 30,

http://www.zspimkzl.pl/zspimkzl/index.php
zsp.kzl@powiatluban.pl
Download/get/id,16122.html http://www.zspimkzl.bip.net.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Kombatantów Ziemi Lubańskiej Lubaniu realizuje następujące zadania:

1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego i dyplomu uzyskania tytułu zawodowego;

2) organizuje i przeprowadza egzamin maturalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami;

3) organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa umożliwiający uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

4) ocenia postępy w nauce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznym systemem oceniania o którym mowa w rozdziale 9 statutu;

5) organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania;

6) organizuje konkursy, olimpiady, turnieje;

7) współpracuje ze szkołami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

8) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów i toków nauczania oraz prowadzenie innowacji pedagogicznych i ukończenie szkoły w skróconym czasie, zgodnie z przepisami prawa i procedurami;

9) tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze, wspomagające ucznia w jego wszechstronnym rozwoju;

10) organizuje profilaktykę uzależnień i współdziała w tym zakresie z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz w zakresie nauczania i wychowania;

11) udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach pracy wychowawczo – opiekuńczej pedagoga i zespołu wychowawczego oraz w uzasadnionych przypadkach organizuje pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych publicznych poradni specjalistycznych, a także nauczanie indywidualne przyznane zgodnie z obowiązującymi procedurami;

12) udziela uczniom pomocy materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w miarę posiadanych środków finansowych i współpracuje z odpowiednimi organizacjami w celu pozyskania tych środków;

13) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;

14) kultywuje tradycje narodowe, lokalne oraz utrwala i rozwija tradycje szkoły;

15) organizuje uroczystości szkolne zgodnie z przyjętym ceremoniałem.

 
Liczba odwiedzin : 2872
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-07-03 12:20:57
Czas publikacji: 2016-09-15 13:47:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak