Powiatowy Zarządu Dróg w Lubaniu 

 

 

Powiatowy Zarządu Dróg

Dyrektor: Włodzimierz Stefański

ul. Dąbrowskiego 29c, 59-800 Lubań
tel./fax. 75 64 63 750,

pzd@powiatluban.pl
Download/get/id,16114.html http://www.pzdluban.bip.net.pl

 

Przedmiotem działania Zarządu Dróg jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838) w zakresie:

1) opracowywania projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
2) opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej;
3) pełnienia funkcji inwestora;
4) utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) koordynacji robót w pasie drogowym;
7) przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
8) wydawania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
10) przeprowadzania kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
11) wykonywania robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
12) przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14) wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
15) dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16) sadzenia, utrzymywania, usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
17) prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą;

 
Liczba odwiedzin : 6090
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-07-03 12:17:40
Czas publikacji: 2016-07-21 12:20:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak