Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu 

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor: Katarzyna Wójcik

ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań
tel. 75 64 61 170, 75 64 61 171 

pcpr@powiatluban.pl
Download/get/id,16108.html http://www.pcpr.luban.bip.net.pl

Do zakresu działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należą m.in. zadania z zakesu pomocy społecznej, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Smolnik 22, 59-820 Leśna, tel. 75 721 67 15

http://www.pcpr.luban.bip.net.pl/?c=343

Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która podejmuje działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu oraz prowadzi poradnictwo, w tym specjalistyczne dla osób i rodzin, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, m.in. pomoc psychologiczna i pomoc specjalisty terapii uzależnień. Głównym celem w działalności Ośrodka jest pomoc i wsparcie mające na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
Do zadań Ośrodka należy m.in.:
- prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu;
- udzielanie poradnictwa specjalistycznego;
- udzielanie, w sytuacjach uzasadnionych, schronienia w okresie do 3 miesięcy dla wymagających tej formy wsparcia osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych;
- udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego.
Ośrodek obejmuje interwencję kryzysową osoby i rodziny bez względu na posiadany przez nie dochód i majątek.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu,  ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań, tel. 75 646 11 70 wew. 24 oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowe w Smolniku, Smolnik 22, 59-820 Leśna, tel. 75 721 67 15.

 
Liczba odwiedzin : 3152
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-07-03 12:16:59
Czas publikacji: 2018-10-11 09:37:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak