Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury

Dyrektor: Marek Kachniarz

ul. Wł. Łokietka 2, 59-800 Lubań
tel. 75 722 27 49,

 mdk@powiatluban.pl
Download/get/id,16315.html http://www.mdkluban.bip.net.pl

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności:

1) ujawnia i rozwija różnorodne zainteresowania,
2) kształtuje osobowość, przygotowuje do życia społecznego,
3) stwarza warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki, sportu itp.
4) pogłębia i poszerza wiedzę wychodzącą poza szkolne programy nauczania,
5) kształci umiejętności i sprawności techniczne,
6) umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawiania wybranej dyscypliny,
7) przygotowuje uczestników do organizowania sobie i innym nieznanych form pożytecznego spędzania czasu wolnego,
8) rozwija zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki,
9) kształtuje poczucie własnej tożsamości i poznawania dziedzictwa kulturowego miasta, powiatu, kraju i innych kultur,
10) przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
11) organizuje imprezy tj. pokazy, wystawy, konkursy, festiwale, zawody sportowe dla uczestników placówki, jak i dla młodzieży powiatu lubańskiego w tym również w zasięgu regionalnym, wojewódzkim i krajowym,
12) podejmuje działania alternatywne wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym,
13) realizuje programy edukacyjne i profilaktyczno – wychowawcze,
14) udziela pomocy (w miarę możliwości i potrzeb) organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz dzieci i młodzieży.

 
Liczba odwiedzin : 1428
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-07-03 12:14:34
Czas publikacji: 2016-07-21 12:45:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak