Powiatowy Rzecznik Konsumentów - zakres zadań 

 

 

 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW (RzK)

Rzecznik: Agnieszka Cichoń

 pokój nr 38 - I piętro, tel. 75 64 64 359, fax. 75 64 64 321,

e-mail: konsumenci@powiatluban.pl  

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;

2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, szczególnie z Federacją Konsumentów,

5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

6) prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych.

 
Liczba odwiedzin : 6088
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Cichoń
Czas wytworzenia: 2003-06-26 08:04:47
Czas publikacji: 2018-12-04 14:08:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak