Referat ds. Obsługi Organów Powiatu - zakres zadań 

 

 

REFERAT ds. OBSŁUGI ORGANÓW POWIATU (BR)

Kierownik Referatu: 

telefony: 75 64 64 361, 351, 75 64 64 356, tel./fax 75 721 53 05
pokój nr 61 i 56 - II piętro

 

Wykaz pracowników Referatu ds. obsługi organów powiatu:

Iwona Majczak - Inspektor, tel. 75 64 64 351

Magdalena Kusiak - Samodzielny Referent, tel. 75 64 64 361

 

Do zadań referatu do spraw Obsługi Organów Powiatu należy w szczególności:

1) obsługa kancelaryjno – biurowa organów kolegialnych powiatu.

2) prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządu,

3) protokołowanie posiedzeń sesji Rady, Zarządu i komisji Rady,

4) prowadzenie teczek Zespoły (klubów) radnych,

5) prowadzenie spraw osobowych radnych, pomoc radnym w wykonywaniu ich funkcji,

6) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz rejestru wniosków i opinii Komisji Rady,

7) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie powoływania i zmian składów komisji stałych i doraźnych,

8) sporządzanie projektu sprawozdania Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu między sesjami,

9) prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach, komisjach i posiedzeniach Zarządu,

10) prowadzenie listy wypłat diet radnych,

11) udział w pracach związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i samorządowymi oraz w organizacji referendum,

12) prowadzenie biblioteczki przepisów prawnych dla radnych,

13) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady,

14) kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji według ustaleń przewodniczącego,

15) organizowanie według ustaleń przewodniczącego udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach itp.

16) udostępnianie dokumentów, do których wydawania upoważniony jest przewodniczący Rady. 

 
Liczba odwiedzin : 1914
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-06-25 15:30:50
Czas publikacji: 2019-02-05 09:52:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak