Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - zakres zadań 

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (GK)

Naczelnik - Geodeta Powiatowy: Krzysztof Krochmalski

telefony: 75 64 64 301 - 309, 310, 368, 395 Fax: 75 64 64 309
pokój nr 1-10 – parter

 

Wykaz pracowników Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami:

Krzysztof Krochmalski - Naczelnik Wydziału, tel. 75 64 64 303

Jolanta Bohonos - Zastępca Naczelnika Wydziału, tel. 75 64 64 308

Małgorzata Rybus - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel. 75 64 64 302

Teresa Nieścior - Inspektor, tel. 75 64 64 307

Karina Wysocka – Gleb - Inspektor, tel. 75 64 64 304

Iwona Mazurek - Inspektor, tel. 75 64 64 305

Aneta Szyszło - Podinspektor, tel. 75 64 64 307

Wanda Smogulecka - Podinspektor, tel. 75 64 64 368

Elwira Śmigielska - Podinspektor, tel. 75 64 64 368

Dorota Królik - Podinspektor, tel. 75 64 64 310

Dariusz Kłodoczny - Starszy Kartograf, tel. 75 64 64 306

Katarzyna Szczepaniak – Geodeta, tel. 75 64 64 395

Agnieszka Cholewińska - Samodzielny Referent, tel. 75 64 64 309

Marek Pawluch - Samodzielny Referent, tel. 75 64 64 306

Ewa Śmigielska - Pomoc Administracyjna, tel. 75 64 64 304

Anna Suśniak - Specjalista, tel. 75 64 64 310

Natalia Kabala - Referent, tel. 75 64 64 301

Ewelina Fabijańczuk - Specjalista, tel. 75 64 64 301

 

Do zadań wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności: 

1) wykonywanie obowiązków wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

2. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3. zakładanie osnów szczegółowych,

4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

5. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

7. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

2) podejmowanie ustawowych działań zmierzających do stwierdzania nieważności umów nabycia nieruchomości przez cudzoziemców wbrew prawu,

3) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywania danych ewidencji gruntów do krajowego systemu ewidencji producentów i ewidencji gospodarstw rolnych,

4) współpraca z sądem w zakresie badania poprawności i aktualności wpisów w księgach wieczystych.

5) gospodarowanie nieruchomościami z zasobu powiatu,

6) regulowanie prawa własności na podstawie aktów prawnych wydanych w latach 1946- 1960,

7) regulowanie prawa własności na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2236) oraz ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 1989 r. nr 10, poz.53 z późn. zm.),

8) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

9) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz.83),

10) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1460).

11) prowadzenie postępowań w sprawach udzielania informacji na potrzeby urzędów w zakresie realizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego.

 
Liczba odwiedzin : 12733
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-06-25 15:28:13
Czas publikacji: 2019-03-07 10:01:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak