Wydział Architektoniczno-Budowlany - zakres zadań 

 

 

 WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (AB)

 Naczelnik Wydziału: Dominika Słowińska

telefony: 75 64 64 335, 336, 337, 332 
pokój nr 35, 36, 37 - I piętro

Uwaga!

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę od 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe wzory:

  • wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1),

  • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2),

  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

  • informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).

 

Wykaz pracowników Wydziału Architektoniczno-Budowlanego: 

Dominika Słowińska - Naczelnik Wydziału, tel. 75 64 64 335

Marta Zawada - Podinspektor, tel. 75 64 64 332

Anna Janiszewska - Młodszy Referent, trl. 75 64 64 337

Damian Denisiuk - Podinspektor, tel. 75 64 64 336

 

Do zadań wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy w szczególności:

1) udzielanie decyzji pozwoleń na budowę,

2) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

3) zgłaszenie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane i nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

4) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

5) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

6) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

7) prowadzenie rejestru o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,

8) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,

9) nakładanie obowiązku stosowania przepisu art. 43 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do obiektów wymagających zgłoszenia,

10) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,

11) udzielanie zgody bądź odmawianie na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

12) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcje budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,

14) udzielanie pozwolenia na zamianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

15) sprawowanie nadzoru i współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

16) wydawanie zaświadczeń w sprawie samodzielności lokali mieszkalnych,

17) sprawdzanie metod i podstaw sporządzanych kosztorysów inwestorskich

18) uczestniczenie w tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych,

19) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej,

20) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

 
Liczba odwiedzin : 7132
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Słowińska Dominika
Czas wytworzenia: 2018-03-01 13:20:39
Czas publikacji: 2018-08-27 14:43:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak