Wydział Edukacji - zakres zadań 

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI (WE)

Naczelnik Wydziału: Konrad Rowiński

telefony - 75 64 64 322, 353, 354, 350
pokój nr 24, 52, 53 - I j II piętro

 

Wykaz pracowników Wydziału Edukacji:

Konrad Rowiński - Naczelnik Wydziału, tel. 75 64 64 322

Grażyna Tarasiewicz - p.o.Zastępcy Naczelnika Wydziału, tel. 75 64 64 353

Natalia Kessel - Inspektor, tel. 75 64 64 350

Urszula Gabruk - Samodzielny Referent, tel. 75 64 64 354

 

Do zadań wydziału WE należy w szczególności: 

1. prowadzenie spraw z zakresu zakładania, łączenia, prowadzenia, utrzymania oraz likwidacji:

1) szkół podstawowych specjalnych,

2) szkół ponadgimnazjalnych,

3) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

4) młodzieżowych domów kultury,

5) innych placówek, dla których powiat jest organem prowadzącym,

2. udzielanie zezwolenia osobom prawnym i fizycznym na założenie i likwidację placówek typu, jak w pkt. 1,

3. opiniowanie wniosków o dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych,

4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5. planowanie i realizacja budżetu szkół i placówek oświatowych,

6. opiniowanie projektów planów finansowych przedstawionych przez dyrektorów poszczególnych szkół i placówek oświatowych i opracowanie zbiorczego budżetu działu Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza,

7. dokonywanie monitoringu i analiz wydatków oraz wykorzystania środków finansowych szkół i placówek oświatowych,

8. nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami budżetowymi szkół i placówek oświatowych.

 
Liczba odwiedzin : 4171
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-06-25 15:10:57
Czas publikacji: 2018-12-03 14:08:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak