Wydział Budżetu i Finansów - zakres zadań 

 

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW (BF)

Naczelnik Wydziału: Aneta Sobolewska

telefony: 75 64 64 317 do 320
pokój nr 17 do 20 - I piętro

 

Wykaz pracowników Wydziału Budżetu i Finansów:

Aneta Sobolewska - Naczelnik Wydziału, tel. 75 64 64 339

Benigna Ościak - Inspektor, tel. 75 64 64 318

Alicja Męcina – Podinspektor, tel. 75 64 64 319

Aleksandra Łajs- Kołodzińska - Inspektor, tel. 75 64 64 391

Agnieszka Koniecko - Inspektor, tel. 75 64 64 320

Małgorzata Lipińska- Żukowska - Podinspektor, tel. 75 64 64 318

Weronika Majszczyk - Podinspektor, tel. 75 64 64 319

Alicja Jóźwiak - Podinspektor, tel. 75 64 64 320

 

 Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności: 

1) koordynacja prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu,

2) prowadzenie zbiorczej ewidencji budżetu powiatu,

3) sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji budżetu powiatu,

4) sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów Skarbu Państwa,

5) przyjmowanie od jednostek organizacyjnych powiatu oraz wysyłanie do RIO sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych,

6) prowadzenie rachunkowości obsługa finansowo-księgowa Starostwa,

7) prowadzenie ewidencji kosztów inwestycji w toku jej wykonywania,

8) prowadzenie ewidencji budżetu i zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych,

9) prowadzenie ewidencji wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i rozliczanie dotacji,

10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

11) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

12) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,

13) opracowywanie zaleceń pokontrolnych RIO, na podstawie wyników analiz, ocen i informacji,

14) monitoring w zakresie proponowanych zmian planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych zaopiniowanych przez merytoryczne komórki organizacyjne,

15) uczestnictwo w opracowywaniu projektów programów gospodarczych i strategii oraz ocena ich realizacji,

16) inicjowanie niezbędnych uchwał, zarządzeń bądź wytycznych w sprawach prawidłowości wykonywania budżetu,

17) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w sprawie gospodarki finansowej Starostwa, a w szczególności:

a) obiegu i kontroli dokumentów księgowych,

b) planu kont,

c) inwentaryzacji,

18) księgowanie dochodów i wydatków budżetowych Starostwa na podstawie źródłowych dokumentów księgowych oraz dochodów i wydatków Organu na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych,

19) przygotowywanie korespondencji wewnętrznej oraz informacyjno-porządkowej dotyczącej planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,

20) inicjowanie niezbędnych materiałów planistycznych w przygotowaniu projektu uchwały budżetowej oraz w sprawach zmian tej uchwały,

21) weryfikacja planów finansowych wykonanych przez komórki organizacyjne Starostwa,

22) przedstawianie projekcji dochodów powiatu, na podstawie posiadanej dokumentacji finansowej w oparciu o ustawę o dochodach j.s.Ł, informacji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego i Urzędów Skarbowych,

23) prowadzenie ewidencji księgowej Starostwa, organu i Skarbu Państwa zgodnie z przepisami prawa,

24) przyjmowanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych powiatu.

 
Liczba odwiedzin : 3397
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Humen
Czas wytworzenia: 2003-06-25 14:55:19
Czas publikacji: 2018-08-27 13:19:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak