Klauzula Informacyjna 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lubaniu jest Starosta Lubański z siedzibą w Lubaniu (kod pocztowy: 59-800) przy ul. Mickiewicza 2, adres e-mail: sekretariat@powiatluban.pl, telefon: 75 64 64 300, fax: 75 64 64 321.

2. Od dnia 25 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaniu wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych - funkcję pełni: Pan Rafał Wielgus. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zawiązanych z przetwarzaniem danych, pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, adres e-mail: iodo@powiatluban.pl, telefon: 75 64 64 300, fax: 75 64 64 321.

3. Administrator danych osobowych - Starosta Lubański, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) dopełnienia obowiązków wskazanych przepisami prawa;
2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatu Lubańskiego;
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Lubańskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Lubański.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
2) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe w Lubaniu przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane osobowe mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych art. 20 RODO;
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Lubaniu posiada uprawnienie do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych wyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  o archiwizacji.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw z zakresu przetwarzania danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Humen
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Wielgus
Czas wytworzenia: 2018-06-07 12:47:25
Czas publikacji: 2018-06-07 12:53:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak