Wersja archiwalna

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora.  

 

 

Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu, Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.)

2. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły składa następujące dokumenty :

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego    obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, a w przypadku osoby niebędącej nauczycielem również wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, określonego w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;

5)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji, określonych w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;

6)oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

7)oryginał lub poświadczona przez  kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela  akademickiego;

8)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.168 oraz z 2012 r. poz.1529)

13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 1721, z późn. zm.); - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu”, w terminie do dnia 09 czerwca 2017 r. w godzinach pracy Starostwa na adres:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu, 59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 2.

Bliższych informacji udziela Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji tel. 75 6464 300.

 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego nr 422 z dnia 27 kwietnia 2017 r..pdf

Data: 2017-05-17 13:28:15 Rozmiar: 1005.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 341
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zubiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Tarasiewicz Grażyna
Czas wytworzenia: 2017-05-17 13:21:08
Czas publikacji: 2017-05-18 07:30:28
Data przeniesienia do archiwum: 2017-06-30