Rejestracja posiadaczy odpadów 

 

 

I. Nazwa sprawy: Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działaności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl
        
III. Wymagane dokumenty:
Przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów podaje się następujące informacje:
1)  imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,
2)  adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
3)  numer REGON,
4)  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, z podaniem ich kodu,
5)  oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
6)  wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
7)  wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.
Przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów podaje się następujące informacje:
1)  imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,
2)  adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
3)  numer REGON,
4)  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania, z podaniem ich kodu,
5)  oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
6)  wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
7)  stosowaną metodę odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poprzez wpisanie odpowiednich symboli R lub D.

IV. Opłaty: Nie podlega opłatom skarbowym

V. Termin załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Sposób załatwienia sprawy: Wpis do rejestru posiadaczy odpadów – odwołanie nie przysługuje.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. 48

VIII. Osoba odpowiedzialna: Jan Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, tel. 75 64 64 347

IX. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2010.185.1243 ze zm.);
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2016.1987 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U.2004.16.154 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz.U.2001.152.1734);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1827).

X. Informacje dodatkowe:
Starosta prowadzi rejestr na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

 
Liczba odwiedzin : 499
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Szychowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Szychowski
Czas wytworzenia: 2015-10-20 13:40:52
Czas publikacji: 2017-05-10 09:56:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak