Wersja archiwalna

Pozwolenia wodnoprawne 

 

 

I. Nazwa sprawy: Pozwolenia wodnoprawne

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl
        
III. Wymagane dokumenty:
Wniosek, do którego dołącza się:
1) operat wodnoprawny - 2 egz.
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
Dodatkowo, do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:
- piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów  dołącza się  projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb  wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja,
- pobór wód podziemnych  oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się  dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych,
- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych  ścieków przemysłowych zawierająch substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1, oprócz odpowiednich dokumentów, określonych w ustawie dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu.
Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

IV. Opłaty: Opłatę skarbową w wysokości 217,-zł należy uiścić na konto:
Gmina Miejska Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350

oraz 17,- zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia.
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) udzielone:
1. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
3. poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów.

V. Termin załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VI. Sposób załatwienia sprawy: Decyzja, od której służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Lubańskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. 48

VIII. Osoba odpowiedzialna: Jan Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, tel. 75 64 64 347

IX. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.2015.469 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.2017.519 ze zm.) – w zakresie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  albo do urządzeń kanalizacyjnych;
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1827).

X. Informacje dodatkowe:
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
1. szczególne korzystanie z wód,
2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
3. wykonanie urządzeń wodnych,
4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
6. piętrzenie wody podziemnej,
7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1. ustawy - Prawo wodne.
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:
1. gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
2. wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
3. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie
4. na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo wodne.
Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:
1. uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
2. holowanie oraz spław drewna,
3. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych,
4. wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi,
5. wykonanie studni o głębokości do 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód,
6. odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,
7. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
8. pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości  nieprzekraczającej  5 m3  na dobę,
9. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych  lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych,
10. pobór i odprowadzenie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych,
11. odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń pomiarowych służb państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o które mowa w art. 88 l ust. 2.

 
Liczba odwiedzin : 740
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Szychowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Szychowski
Czas wytworzenia: 2015-10-20 12:55:53
Czas publikacji: 2017-12-18 11:19:18
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-01