Pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

 

 

I. Nazwa sprawy: Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl
        
III. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1)  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2)  oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy – Prawo ochony środowiska (dotyczy wspólnego wniosku prowadzących oznaczone części instalacji o udzielenie jednego pozwolenia),
3)  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
4)  informację o tytule prawnym do instalacji,
5)  informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
6)  ocenę stanu technicznego instalacji.
7)  informację o rodzaju prowadzonej działalności,
8)  opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
9)  blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
10)  informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
11)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,
12)  warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment wyłączenia instalacji,
13)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
14)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na jaki ma być wydane pozwolenie,
15)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
16)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku wydania pozwolenia dla podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji
17)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
1)  stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
2)  efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3)  zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
4)  stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
5)  rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
6)  wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
7)  postęp naukowo-techniczny.
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawiera dodatkowo:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy także dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

IV. Opłaty: Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Gmina Miejska Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350
Wysokość opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pozwolenia:
- 2011,- zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
- 506,- zł - w związku działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
- 506,- zł - pozostałe.

oraz 17,- zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia.
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) udzielone:
1. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
3. poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów.

V. Termin załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VI. Sposób załatwienia sprawy: Decyzja, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. 48

VIII. Osoba odpowiedzialna: Jan Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, tel. 75 64 64 347

IX. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.2017.519 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1827).

X. Informacje dodatkowe:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

 
Liczba odwiedzin : 741
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Szychowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Szychowski
Czas wytworzenia: 2015-10-20 12:52:36
Czas publikacji: 2017-05-10 09:57:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak