Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza 

 

 

I. Nazwa sprawy: Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaniu    
I piętro, pok. 22,  tel. 75 64 64 300

Punkt Obsługi Interesantów
I piętro, tel.  75 64 64 338    

Skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl
        
III. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1)  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2)  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3)  informację o tytule prawnym do instalacji,
4)  informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5)  ocenę stanu technicznego instalacji.
6)  informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7)  opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
8)  blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz zbilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
9)  informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (określenie wielkości emisji w zakresie emisji pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza powinno być wyrażone w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy),
11)  informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
12)  informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
16)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (należy wskazać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonania tych pomiarów),
17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na jaki ma być wydane pozwolenie,
17a)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
17b)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku wydania pozwolenia dla podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji
18)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinien także zawierać:
1)  czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
2)  określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
3)  opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
4)  określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
5)  aktualny stan jakości powietrza,
6)  określenie warunków meteorologicznych,
7)  wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych pomiarów.
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1)  dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2)  streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymagań, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
7) postęp naukowo-techniczny.
Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

IV. Opłaty: Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Gmina Miejska Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
nr konta: 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350
Wysokość opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pozwolenia:
- 2011,- zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
- 506,- zł - w związku działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
- 506,- zł - pozostałe.

oraz 17,- zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia.
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) udzielone:
1. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
3. poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów.

V. Termin załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VI. Sposób załatwienia sprawy: Decyzja, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

VII. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. 48

VIII. Osoba odpowiedzialna: Jan Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, tel. 75 64 64 347

IX. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.2017.519 ze zm.);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1827).

 
Załączniki

Przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.pdf

Data: 2015-10-20 12:55:41 Rozmiar: 41.62k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 717
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Szychowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Szychowski
Czas wytworzenia: 2015-10-20 12:49:25
Czas publikacji: 2017-05-10 09:58:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak